• List riaditeľa

     • List riaditeľa školy rodičom

     • Vážení rodičia,

       

      rozhodujete sa spolu s Vašimi deťmi – deviatakmi o ďalšom smerovaní, kam ísť ďalej do školy. Ponuka prevyšuje dopyt, pretože miest na stredných školách je viac, ako končiacich deviatakov. Pre Vás situácia ľahšia, ale to len na prvý pohľad. Je síce ľahšie sa na školu dostať, ale ťažšie je sa uplatniť po škole.

      Nezamestnanosť mladých u nás po skončení stredných škôl je stále vysoká a  to aj napriek tomu, že zamestnávateľom do dôchodku ročne odchádza veľa kvalifikovaných pracovníkov. Zo stredných škôl sa vo vyštudovanom odbore zamestná len asi 10 % z končiacich absolventov, čo v žiadnom prípade nedokáže pokryť dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Prečo je tomu tak? Lebo ponuka študijných odborov často nezodpovedá požiadavkám praxe.

      My na našej škole sa hrdíme tým, že každý študijný odbor má zmluvu o podpore vzdelávania a zabezpečení praxe s významnými spoločnosťami na trhu práce.

      Stáva sa nám, že nie sme schopní vyhovieť požiadavkám zamestnávateľov a ponúknuť im dostatočný počet absolventov. Naši zmluvní partneri majú analýzy, ktoré hovoria, že im v blízkej dobe odíde veľa zamestnancov do dôchodku a nebude ich mať kto nahradiť. Túto skutočnosť si uvedomuje aj Ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré spolu so zamestnávateľmi v oblasti dopravy a dopravnými školami spustili projekt na propagáciu dopravných odborov a profesií Študuj dopravu. Naši významní partneri a zamestnávatelia – Železnice Slovenskej republiky i Železničná spoločnosť a.s. – zaviedli pre našich študentov i štipendijný program,ktorý úspešne funguje. Skúšobne štipendijný program u nás aplikovala i logistická spoločnosť GEFCO.

      Preto aj u nás funguje príprava na budúce zamestnanie formou praxe na pracoviskách zamestnávateľov. Konkrétne ide o Slovak Telekom a.s., či Robertshaw, kde sa pripravujú študenti oboch našich elektrotechnických študijných odborov,  Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensko, kde sa pripravujú absolventi študijných odborov elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a prevádzka a ekonomika dopravy. V tomto prípade ide o študijné odbory, ktorých absolventi sú nedostatkoví a veľmi žiadaní na trhu práce. O absolventov tohto študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ale i elektrotechnika má záujem aj spoločnosť Siemens. Spolupráca so spoločnosťou Siemens je veľmi obohacujúca, lebo mobilizuje študentov i v jazykovej príprave a zapájaní sa do odborných súťaží. Taktiež  akadémia počítačových sietí CISCO, kde môžu naši študenti elektrotechnických odborov získať medzinárodne platný certifikát ich zvýhodňuje na trhu práce.   

      Študenti študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy majú kvalitne zabezpečenú prax v oblasti logistiky i v spoločnosti Stellantis Slovakia - Peugeot Citroën a ďalších logistických firmách. Stellantis - Peugeot Citroën zabezpečuje samozrejme prax aj pre náš automobilový odbor technika a prevádzka dopravy. Naši absolventi tohto odboru nemusia mať obavy o uplatnenie, tak ako je to z iných škôl. Kvalitne a moderne vybavené odborné učebne, práve v spolupráci so Stellantis -  Peugeot Citroën  sú toho zárukou. Príchod novej automobilky do blízkej Nitry, len znásobil požiadavku po kvalifikovanej pracovnej sile v tomto odbore. Taktiež nový študijný odbor dopravná akadémia má pomôcť riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je v úzkom spojení s praxou, pretože študenti majú k dispozícii ekonomické a dopravné softvéry z praxe a zmluvní partneri, ktorí podporili vznik tohto odboru, garantujú kvalitnú prax na ich pracoviskách.

      To, že príprava našich absolventov pre prax je dobrej úrovni svedčí i to, že  Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky vyhlásila našu školu za Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov Doprava,pošty a telekomunikácie.

      Po skončení našej školy nezanedbateľné percento našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách a potešiteľné je, že tieto školy aj úspešne dokončujú. Máme veľmi úzku spoluprácu so Žilinskou univerzitou a Slovenskou technickou univerzitou. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity nás v roku 2018 poctila i titulom Partnerská stredná škola, čím ocenila kvalitu našich absolventov. Veľmi dobrú a stále prehlbujúcu spoluprácu máme i s Materiálovotechnolgickou fakultou STU Trnava.

      Prestíž školy potvrdzuje i skutočnosť, že sme úspešní i s projektami v programe Erasmus plus a naši vybraní študenti absolvujú zahraničné pracovné stáže. 

      Máme veľmi úspešný a mediálne známy projekt Elektromobil, ktorý vytvorili naši študenti a úspešne reprezentujú školu doma i v zahraničí. Je to dôkaz, že máme kvalitných pedagógov a ich práca so šikovnými študentami prináša ovocie, najmä keď sa spojí teoretické vzdelávanie s praxou.

      Aby sme mali kvalitných a v praxi uplatniteľných absolventov je potrebná dôkladná príprava, ktorej treba venovať čas na štúdium. Vedomosti sú však hodnotou, ktorú nám nik nezoberie a dáva možnosti uplatnenia. Vieme však, že nielen pre vedomosti sa chodí do školy, a tak sa snažíme spájať príjemné s užitočným a odborné exkurzie obohatiť o výlety do prírody a spájať ich s kurzami ochrany života a zdravia a organizovať pre študentov i kultúrne a športové podujatia.

      Na škole kladieme dôraz aj na jazykovú prípravu. Na väčšine študijných odborov vyučujeme jeden cudzí jazyk s rozšírenou dotáciou za účelom kvalitnej maturitnej prípravy. Nezabúdame však ani na tých, ktorí majú jazykové nadanie a tak sme otvorili Jazykovú školu, kde sa dá študovať buď ďalší cudzí jazyk, alebo sa zdokonaľovať v tom maturitnom. No a na študijnom odbore dopravná akadémia sa študujú dva cudzie jazyky.

      Vážení rodičia, verím, že naša ponuka Vás môže zaujať a Vaše dieťa sa zaradí medzi mnohých našich spokojných absolventov, ktorí sa k nám radi vracajú a sú pre nás tou najlepšou odmenou za vykonanú prácu.

      Ing. Peter Papík

          riaditeľ školy