• Profil verejného obstarávateľa

     • Profil verejného obstarávateľa

     • Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

      Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou organizačnou štruktúrou.

      Verejné obstarávanie podľa rozpočtu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečujú určené osoby na verejné obstarávanie podľa internej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb pre Strednú priemyselnú školu dopravnú  v Trnave.

      Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované na webovom sídle školy v časti "Verejné obstarávanie" a podľa potreby vo Vestníku verejného obstarávania.

       

      Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov organizácie: STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ

      Adresa organizácie: Študentská 23, 917 45 Trnava

      IČO: 00491861

      Internetová adresa organizácie: www.spsdtt.sk

      Email: spsdtt@stonline.sk

      Štatutárny zástupca: Ing. Peter Papík – riaditeľ

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie