• Logistika v preprave tovarov

     • Akreditovaný program

     • Rozhodnutím MŠVV a Š SR zo dňa 23.9.2020 sme získali akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Logistika v preprave tovarov.

      Cieľová skupina:

      Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti logistiky v preprave tovarov.

      Profil absolventa:

      Absolvent vzdelávacieho programu ovláda právnu úpravu cestnej dopravy v SR, zmluvné zabezpečenie prepravy. Pozná medzinárodné dohovory a dohody v oblasti cestnej dopravy. Ovláda tvorbu ceny v doprave, organizáciu práce v doprave. Pozná colné dohovory a dodacie doložky INCOTERMS.

      Metódy výučby:

      Kombinovaná forma : prezenčná priama výučba spolu so súvisiacimi praktickými cvičeniami a dištančné diaľkové e-learningové štúdium riadené vzdelávacou organizáciou v celkovom rozsahu 100 hodín (vyučovacia hodina 45 minút).

      Forma záverečnej skúšky:

      Test, pri ktorom budú overené teoretické vedomosti a praktické zručnosti z výukových tém.

      Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 100 hodín

      Prezenčná forma s vyučujúcim : 100 hodín z toho teoretická príprava – prezenčná forma: 50 hodín.

      Dištančná forma – e-larning organizovaný vyučujúcim:  50 hodín

      Cena kurzu : 250 € / osoba bez DPH - 300 s DPH / osoba  (zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia). Minimálny počet účastníkov : 5.

      Sme platcami DPH.

      Informácie o kurzoch poskytne Ing. Zdenka Pösingerová. Kontakt : zdenka.posingerova@gmail.com

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie