• Legislatíva

     • Pre stredné školy

     • Platná legislatíva na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky :

      https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

      Klasifikačný poriadok - metodický pokyn :

      Klasifikacny_poriadok_-_stredne_skoly.pdf

      Vnútorné usmernenie SPŠD Trnava ku klasifikačnému poriadku :

      • Riaditeľ školy v zmysle Školského zákona č.245/2008 Z.z. § 57 písmeno d) v znení neskorších predpisov môže nariadiť komisionálnu skúšku pre žiakov, u ktorých v dôsledku výrazného vymeškania hodín z niektorého predmetu (niektorých predmetov) vzniká pochybnosť o ich možnosti komplexného hodnotenia z prebraného učiva.
      • Žiak nebude klasifikovaný, ak nemá odovzdané všetky predpísané práce určené príslušnou predmetovou komisiou a nemá napísané všetky predpísané školské úlohy, či písomné práce (štvrťročné, polročné, koncoročné). O predpísaných prácach a úlohách je žiak informovaný príslušným vyučujúcim predmetu na začiatku školského roka, alebo klasifikačného obdobia.
      • Ak sa žiaci počas školského roka striedajú pri viacerých vyučujúcich, žiak musí prospieť z každej časti a musí byť klasifikovaný pri všetkých vyučujúcich

      Schválené pedagogickou radou dňa 25.1.2018.

      • V profilových odborných a maturitných predmetoch sa na konci každého školského roka môže písať výstupná ročníková písomná práca, alebo test s výrazne vyššou váhou hodnotenia, ako známky v bežnej klasifikácii. V 4. ročníku v 2.polroku táto výstupná práca obsahuje i predmetové súvislosti a medzipredmetové vzťahy. Je to za účelom naučiť žiakov zvládať väčší obsah učiva v širších súvislostiach, čo je predpokladom dôkladnej prípravy na maturitnú skúšku, ako i pre prax a ďalšie štúdium.

      Prerokované a schválené dňa 17.12.2021

      • Dodatok k Vnútornému poriadku školy pre externých študentov:

      „V prípade, že študent externého štúdia bez ospravedlnenia vynechá viac ako 20 % vyučovacích hodín a neodpovedá na písomnú, alebo elektronickú komunikáciu, tak sa považuje ako by zanechal štúdium. Túto skutočnosť mu riaditeľ školy oznámi písomne.“

      Schválené pedagogickou radou dňa 28.1.2019.

       

      NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY

      v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu

      K POVINNÝM ŠKOLSKÝM AKCIÁM

      • Povinnou súčasťou vyučovacieho procesu v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a Školských vzdelávacích programov sú akcie vyplývajúce z učebného plánu. Ide o Kurz na ochranu života a zdravia, telovýchovno-výcvikové kurzy, účelové cvičenia, súvislá odborná prax a  odborné exkurzie. Odborné exkurzie sú integrálnou súčasťou vzdelávania na odbornej škole.
      • Kurz na ochranu života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania telesnej a športovej výchovy a organizuje sa pre žiakov v treťom ročníku štúdia. Tento kurz trvá zvyčajne tri dni po sedem hodín. Škola môže tento kurz spojiť s odbornou exkurziou. Účasť na telovýchovno-výcvikových kurzoch, účelových cvičeniach a kurze na ochranu života a zdravia (KOŽaZ) je povinná. V prípade, že žiak sa bez vážnych príčin nemôže zúčastniť  telovýchovno-výcvikového kurzu, účelového cvičenia  alebo kurzu na ochranu života a zdravia (KOŽaZ) alebo jeho časti musí si zodpovedajúci rozsah nahradiť. Spôsob a formu náhrady určí príslušný vyučujúci telesnej výchovy, alebo predseda predmetovej komisie. V opačnom prípade žiak nesplní podmienky na klasifikáciu predmetu telesná výchova.
      • Účasť na súvislej odbornej praxi je povinná. Pracoviská vyberá, alebo odsúhlasuje škola a škola má právo vyslať žiaka na zmluvné odborné pracovisko i mimo miesta bydliska či školy. V prípade, že žiak sa bez vážnych príčin nemôže zúčastniť súvislej praxe alebo jej časti, je povinný si zodpovedajúci rozsah nahradiť. Formu náhrady určí príslušný vyučujúci odborného predmetu, alebo predseda predmetovej komisie. V opačnom prípade žiak nesplní podmienky na klasifikáciu súvisiaceho odborného predmetu. 
      • Škola má právo i odbornú exkurziu, ktorá je úzko spojená s odborným predmetom vyhlásiť za povinnú. I v tomto prípade, ak sa žiak sa bez vážnych príčin nemôže zúčastniť takejto exkurzie alebo jej časti, je povinný si zodpovedajúci rozsah nahradiť. Formu náhrady určí príslušný vyučujúci odborného predmetu, alebo predseda predmetovej komisie. V opačnom prípade žiak nesplní podmienky na klasifikáciu súvisiaceho odborného predmetu. 

      Toto nariadenie sa stáva súčasťou Vnútorného poriadku pre žiakov.

      V Trnave 31.1.2019                                                                           Ing. Peter Papík

                                                                                                                       riaditeľ školy

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie