• OZ Semafor

     • Občianske združenie SEMAFOR

     • Občianske združenie SEMAFOR pri SPŠ dopravnej v Trnave (IČO : 42399718) vzniklo z dôvodu nutnosti podpory financovania výchovno-vzdelávacích aktivít a materiálneho vybavenia školy. Do tohto fondu prispievajú rodičia, či zákonní zástupcovia žiakov našej školy, prípadne i iné osoby a spoločnosti ochotné pomôcť našej škole. Tieto finančné príspevky sa využívajú na zakúpenie nových pomôcok, na údržbu a celkovo podporujú zlepšenie vyučovacieho procesu.
                  Tieto financie a pomoc sú pre našu školu dôležité najmä preto, lebo pomôcky, ktoré sa využívajú vo vzdelávacom procese sú finančne nákladné a keď chce škola udržať dostatočnú technickú úroveň výučby, mala by využívať čo najmoodernejšie a najdostupnejšie pomôcky a technológie a taktiež preto, že členovia združenia si uvedomujú finančnú poddimenzovanosť škôl.

                  Združenie vzniklo i z dôvodu možnosti čerpania 2% z daní za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. Keďže združenie bolo zaregistrované v lete 2014, po prvý krát sa mohlo o 2% z daní uchádzať až po ročnej činnosti, čiže až pri ročnom vyúčtovaní za rok 2015, v roku 2016. Dňa 12.10.2015 bolo OZ SEMAFOR notársky zapísané do registra určených právnických osôb ako poberateľ 2 % z dane.Ak sa rozhodnete nám darovať 2 % z dane,tak informácie nájdete tu : http://spsdtt.edupage.org/percenta2/?

      Členmi OZ Semafor sú rodičia - delegáti tried, prípadne i ďalšie osoby, ktoré sa stotožňujú so stanovami a filozofiou združenia. Členovia združenia a prostredníctvom nich všetci rodičia i zamestnanci školy sú oboznamovaní 2 x ročne s použitím finančných prostriedkov združenia a majú nárok dávať návrhy na ich efektívne využitie.

      Štatutárny orgán OZ SEMAFOR :

      Ing. Peter Papík - riaditeľ školy

      Jarmila Szombathová - hospodárka školy

      Ing. Lucia Duranová - učiteľka školy

      Stanovy OZ Semafor : Stanovy_OZ_Semafor_18._4._2023_.pdf (sú schválené Ministerstvom vnútra SR a do platnosti vstúpili po schválení na prvej schôdzi, ktorá bola 11.9.2014, aktualizované 18.4.2023)

      Ak nás chcete podporiť vzdelávanie na SPŠ dopravnej v Trnave (bývalí absolventi, priatelia a podporovatelia školy, spolupracujúce firmy) môžete prispieť na číslo účtu Občianskeho združenia SEMAFOR v ČSOB : 4020497788/7500  IBAN : SK0975000000004020497788

      Alebo na podporu môžete využiť formu darovacej zmluvy : darovacia_zmluva_OZ_Semafor.docx

      Ďakujeme za podporu !

      Použité prostriedky z OZ : OZ_pouzite_prostriedky.pdf

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie