• Blog riaditeľa

   • Ospravedlnenie na 5 dní nie je určené na dovolenku
    • Ospravedlnenie na 5 dní nie je určené na dovolenku

    • 16.03.2023 14:05
    • Keďže sa vyskytli otázky ohľadne ospraveldnenia neúčasti študentov na vyučovaní, tak k tomu dávam nasledovné vysvetlenie.
    • Bývalý minister školstva p.Gröhling zaviedol počas pandémie, že rodič, alebo plnoletý študent sa môže ospravedlniť na 5 po sebe idúcich dní bez potvrdenia lekára a presadil svojím rozhodnutím č.: 2022/19036:1-A1810, že toto ustanovenie zostáva v platnosti i v tomto školskom roku. Z jeho rozhodnutia vyberiem čo sa nás týka :

     „Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona

     a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

     v šk.roku 2022-23:

     „Zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa. Ak ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

     Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, ..., sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie.“

      

     Z uvedeného jasne vyplýva, že v prípade študentov našej školy sa jedná o 5 po sebe nasledujúcich dní, ktoré rodič, alebo plnoletý študent  môže ospravedlniť v prípade ochorenia, aby nemusel navštíviť lekára kvôli potvrdeniu o chorobe. Lekár mu môže predpísať lieky aj telefonicky a nemusí kvôli potvrdeniu navštíviť ambulanciu. Teda táto „Gröhlingova“ ospravedlnenka sa vzťahuje len na ochorenia a nie na iné prípady.

     Ak je neprítomnosť študenta dopredu známa, z dôvodu dovolenky, odcestovania, alebo inej rodinnej akcie, platí v plnej miere ustanovenie školského poriadku :

     „2. 1. 9 ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada rodič, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak:

     • o uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny príslušného vyučujúceho,

     • o uvoľnenie žiaka z jedného vyučovacieho dňa triedneho učiteľa,

     • o uvoľnenie žiaka z viacerých dní riaditeľa školy alebo štatutárneho zástupcu s vedomím triedneho učiteľa.

     Pokiaľ vyučujúci učiteľ, triedny učiteľ alebo riaditeľ školy nedajú súhlas s uvoľnením žiaka, bude sa prípadná neúčasť žiaka na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku“

     Taktiež platí bod :

     „2.1.10 ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je rodič alebo zákonný zástupca povinný oznámiť bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. V prípade, že rodič alebo zákonný zástupca neospravedlní žiaka do 3 pracovných dní môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú“

      

     Považoval som za potrebné upozorniť na tieto skutočnosti, lebo niektorí plnoletí študenti, alebo rodičia si myslia, že môžu odísť na dovolenku a potom po návrate poslať triednemu ospravedlnenku na 5 dní. Nie je to pravda.

     Učme mladých zodpovednosti, učme ich dodržiavať pravidlá a pripravujme ich na život. V zamestnaní sa tiež nedá len tak neprísť do práce a ísť bez súhlasu na dovolenku s tým, že potom si vypíšem dovolenkový lístok. Keď neprídeme do práce, musíme tiež bezodkladne nahlásiť dôvod neprítomnosti. Učme ich to už v škole. Je pre mňa nepochopiteľné ak sa rodič snaží ešte prípadnú neúčasť syna alebo dcéry na vyučovaní kryť a pokúša sa vyhovoriť, že veď má na 5 dňové ospravedlnenie nárok.  Má, ale len v chorobe a podľa vyššie uvedených pravidiel (musí dať vedieť triednemu najneskôr do 3 dní prečo nie je v škole).

      

     A ešte zdôrazním jednu vec, aj keď o tej som už pred časom písal. Pre takéto rôzne „ospravedlnenia“ nemajú vôbec pochopenie zamestnávatelia, kde chodia naši študenti na prax. Ak sa množia ospravedlnenia rodičov, že sa nemohol zúčastniť ich syn, alebo dcéra na praxi, tak nám jednoducho v ďalšom období prax neponúknu. A to už potom beriem i ako ohrozenie dobrého mena školy. Práve teraz prebieha podpisovanie zmlúv s pracoviskami praxe, tak Vás chcem dôrazne požiadať, keďže na odbornej škole je prax povinná, aby dochádzka našich študentov na prax bola dodržiavaná.

      

     Ďakujem za pochopenie.

      

      

                                                                                                                           Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie