• Blog riaditeľa

   • Štvrťročné hodnotenie
    • Štvrťročné hodnotenie

    • 17.11.2022 14:28
    • Po prvom štvťroku 2022-23
    • Máme za sebou prvý štvrťrok školského roka 2022-23, prebehla hodnotiaca porada i rodičovské združenia a tak skúsim tento prvý štvrťrok zhodnotiť z môjho pohľadu a aj reagovať na niektoré otázky, ktoré sa objavili.

     Z celoškolského pohľadu možno nad študijnými výsledkami prvého štvrťroka vysloviť relatívne spokojnosť. Počet napomienok a prepadnutí nebol vysoký, zvlášť teší, že niektoré prvé ročníky sa zaobišli bez nich, čo nebýva zvykom. Tí, ktorí takýto „pozdrav“ k prospechu dostali, sú len upozornení na to, aby zvýšili svoju aktivitu a viac sa venovali škole.

     Zvlášť maturanti sa občas sťažujú, že majú toho veľa. Áno, je to pravda, ale je to v ich záujme prípravy na maturitnú skúšku, ale i na život. Keďže tiež učím maturantov pozorujem, že majú problém si viac povinností organizovať a rozložiť prácu. Bežne a väčšina z nich pracujú na zadaniach na poslednú chvíľu a ak sa náhodou stretnú na jeden deň odovzdať dve úlohy, vzniká problém. Aj organizovať svoju prácu a čas sa treba naučiť a je to i prípravou na život. Ale na druhej strane som presvedčený, že to zvládnu a ocenia neskôr, či už na maturite, či vysokej škole, že tie nároky na nich kladené mali zmysel. To mi hovorí skúsenosť.

     Po pandemickom výpadku prezenčného vyučovania a školských akcií cítiť hlad po exkurziách a výletoch. Pociťujeme to aj pri organizovaní dvoch zájazdov do predvianočnej Viedne, kde záujem presahuje naše možnosti. No budeme určite ponúkať školské akcie i v ďalšom období, samozrejme s väzbou na naše vzdelávacie portfólio.

     Pripravujeme i lyžiarske kurzy pre 1. ročníky, lebo dotácia štátu je určená pre nich. Žiaľ ceny sa zvýšili a dotácia zostala v pôvodnej výške a tak bude nutná i spoluúčasť rodiča. Situáciu nám neuľahčuje ani fakt, že v zmysle platnej legislatívy musíme súťažiť poskytovateľa cez elektronické verejné obstarávanie, v systéme ktorého nie sú ani zďaleka všetci poskytovatelia zaregistrovaní, čo je pre nás nutnou podmienkou. Objavili sa otázky, či nemôžu dotáciu využiť aj študenti 2. a 3. ročníkov, keďže sa dva roky lyžiarske kurzy nekonali. Podľa nastavených pravidiel jedine vtedy, ak by sa prvákmi nenaplnil plánovaný počet účastníkov. Dotácia je totiž účelovo viazaná. Argument, že dva roky sa nemohlo ísť na kurz a využiť dotáciu, žiadna škola nemá v kompetencii riešiť, pretože my sme túto dotáciu nedostali. A nedostaneme vopred ani teraz, ale po novom až po realizovaní kurzu môžeme žiadať o refundáciu do výšky dotácie a dokladovať účastníkov i vysúťaženie podujatia. V tejto súvislosti si myslím, že by bolo vhodnejšie, keby dotácia sa netýkala len lyžiarskeho kurzu, ale dala sa využiť aj na letné športové aktivity, pričom by si škola, alebo študent vybrali či ju využijú v lete, alebo v zime.

     Na škole žiaľ, už druhý mesiac nefunguje bufet, z dôvodu práceneschopnosti, ktorá sa ukázala ako dlhodobá. Túto situáciu sa snažíme riešiť, pretože z nášho pohľadu nie je plnený účel nájmu, no musíme dodržať určité právne postupy. Verím, že túto nepríjemnú situáciu v dohľadnej dobe vyriešime.

     Študenti vyšších ročníkov v rámci predmetu prax chodia i na pracoviská zamestnávateľov – zmluvných partnerov školy. Pre odbornú školu je životne dôležité mať zmluvných partnerov v praxi z okruhu vzdelávacieho portfólia školy a spolupracovať s nimi. Pre študentov je myslím veľmi vhodné pozrieť sa ako to v praxi vyzerá, pretože mnohí majú skreslené predstavy o ponukách trhu práce, ale aj ich ponuke znalostí a zručností pre trh práce. A tak si myslím, že tento stret je veľmi užitočný.  V oblasti v ktorej pôsobíme, chýba a bude chýbať v budúcnosti kvalifikovaná pracovná sila a tak ponúkajú zamestnávatelia prax a po škole i zamestnanie.  Ak niekto navštevuje pracovisko praxe u zmluvného partnera školy to neznamená, že tam i musí nastúpiť pracovať (ale samozrejme ak chce môže) , je to o poznávaní reality. Toto neplatí o štipendijných programoch, kde ten záväzok vzniká. Štipendijné programy, ktoré sú na škole ponúkané sú však veľmi zaujímavou ponukou pre tých, ktorí neuvažujú o pokračovaní v štúdiu, ale chcú sa po strednej škole zamestnať – majú istotu zamestnania i pravidelný príjem „vreckového“. Tento systém považujem za oveľa výhodnejší ako duál pre všetky zúčastnené strany – študenta, zamestnávateľa i školu.

     Na záver ďakujem za Váš príspevok na naše občianske združenie, cez vašich delegátov v ňom viete, na čo sú tieto zdroje používané. Stručne v hlavných bodoch sú tieto použité prostriedky uvedené i na stránke školy.

     Ďakujem Vám i za spoluprácu a prajem príjemné jesenné dni.

      

                                                                                          Ing. Peter Papík, riaditeľ školy  

       

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie