• Blog riaditeľa

   • Uzatvorenie školy
    • Uzatvorenie školy

    • 30.11.2021 19:30
    • Stanovisko riaditeľa školy k uzatvoreniu školy od 1.12.2021
    • Dnes 30.11.2021 krízový štáb rozhodol, že uzatvára stredné školy v okrese Trnava. Toto rozhodnutie rešpektujem, ale zásadne s ním nesúhlasím.

     Dôvody môjho nesúhlasu sú nasledovné :

     z hľadiska epidemiologického :

     • na našej škole sa momentálne 23 z 24 tried vyučovalo prezenčne a jedna trieda hybridne, v nej bol hlásený jeden pozitívny žiak (na škole je 665 žiakov denného štúdia)
     • podľa mojich overovaných informácií je pozitivita stredoškolákov v Trnave na nízkej úrovni (tieto čísla sú známe, zasielame pravidelne zriaďovateľovi i na ministerstvo hlásenia z každej školy)
     • na školách je maximálna snaha o bezpečné prostredie – ranný filter, samotesty, okamžitá karanténa triedy pri pozitívnom prípade, momentálne režim OTP pre zamestnancov  
     • na našej školy je nadpriemerná zaočkovanosť zamestnancov i študentov
     • nebol uplatnený žiadny individuálny prístup ku školám, ako je bežné pri výskyte ochorení (napríklad je stanovený limit, ak chorobnosť dosiahne na škole 30 %, tak sa zatvára škola), zatvorili všetky stredné školy v okrese

     z hľadiska pedagogického :

     • odborné vzdelávanie sa nedá robiť dištančne, ako sa ani plávať nikto nenaučí dištančne
     • stav v teoretických vedomostiach a samozrejme i praktických zručnostiach u študentov po prerušení vyučovania v minulom školskom roku nie je dobrý
     • študenti len postupne opäť získavali študijné návyky, ktoré stratili a tento proces sa opäť prerušuje
     • náročná práca učiteľov, keď pomaly odstraňovali následky zatvorených škôl v minulom školskom roku, sa týmto znehodnocuje a opäť sa vrátime po nástupe do škôl dozadu

     Nepatrím k tým, ktorí zľahčujú nepriaznivú epidemiologickú situáciu, plne si uvedomujem jej vážnosť. Ale ak nechceme, aby sa dostali na stôl úvahy opakovania ročníka, musíme hľadať spôsoby ako sa čo najskôr vrátiť k prezenčnej výuke. A ak to bude nevyhnutné, pri prípadnom nevyhnutnom zatváraní škôl, počúvať i hlasy z pedagogickej praxe – je rozdiel základná škola, gymnázium a odborná škola, je rozdiel teoretický a praktický predmet. Je rozdiel či ide o študenta štvrtého, prvého, alebo iného ročníka. Aj my si uvedomujeme vážnosť situácie, ale vieme nastaviť stupne uzatvorenia škôl – od čiastočného po úplný. Len nás musí niekto počúvať.

     Svoje negatívne stanovisko k tomuto kroku a k tejto forme úplného uzatvorenia našej školy som vyjadril v osobnej komunikácii i priamo ministrovi školstva i zriaďovateľovi (ani jeden z nich však nie je iniciátorom tohto zatvorenia škôl) i zaslal oficiálne nesúhlasné stanovisko s uvedenými faktami o situácii na našej škole.

     Situáciu nezmením, ale záleží mi na vzdelanostnej úrovni absolventov našej školy a ako riaditeľ som za ňu i zodpovedný a prerušenie prezenčnej formy výučby ju ohrozuje. Ak by som mlčal a nesnažil sa hľadať spôsoby ako aj v tejto situácii učiť v maximálne možnej miere prezenčne, tak by som cítil, že som niečo zanedbal.

     Prajem nám všetkým pevné zdravie a čo najskorší návrat k prezenčnej výuke.

                                                                                                                       Ing. Peter Papík, riaditeľ školy   

    • Naspäť na zoznam článkov