• Marko Engler: Web stránka

      • Zabezpečovacie zariadenia v doprave

      • Doprava sa v posledných storočiach rozšírila na celej planéte - či už na pevnine, na vode, pod vodou, vo vzduchu alebo pod zemou, niekoľko desaťročí už človek lieta aj do vesmíru. S pribúdajúcim počtom dopravných prostriedkov bolo potrebné vytvoriť aj systém zariadení, ktoré umožňujú riadenie a organizovanie premávky, ale aj vytváranie bezpečnej dopravnej cesty, aby sa zabránilo nehodám a ochránili tak ľudské životy.

       Práve zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, ktoré sa používajú v doprave, sú veľmi zaujímavou kapitolou techniky. Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave je možné študovať odbory zaoberajúce sa zabezpečovacími a oznamovacími zariadeniami v doprave.

      • Ovládanie a bezpečnosť

      • Zabezpečovacie zariadenia v doprave majú dve zásadné poslania - ovládať niečo a zaručovať bezpečnosť niečoho.

       V praxi sa stretneme s pracovníkmi, ktorí pomocou zabezpečovacích zariadení niečo ovládajú. Napríklad ide o výpravcov alebo dispečerov, ktorí riadia bezpečnú dopravnú cestu napríklad na železniciach, križovatkách, cestných tuneloch alebo na letiskách.

       Bezpečnosť dopravnej cesty vytvárajú predovšetkým projektanti, konštruktéri a údržbári zabezpečovacích zariadení, ktorá tieto zariadenia navrhujú a udržiavajú v prevádzke. Všetci spolu tak vytvárajú čo najbezpečnejšiu dopravnú cestu, aby sme sa pri cestovaní bezpečne dostali do cieľa svojej cesty.

      • Špecializácia

      • Zabezpečovacie zariadenia v doprave sú špecifická kategória techniky.

       Staršie zariadenia (dodnes sú mnohé v prevádzke) vyžadovali ovládanie najmä strojárskych odborov. Postupne sa vývojom premenili najmä na elektrické zariadenia, ktoré v posledných desaťročiach nahrádzajú najmä počítače. Absolvent Strednej priemyselnej školy dopravnej má možnosť naučiť sa mnohé oblasti techniky, ktoré v praxi využije nielen v doprave.