• Zdenka Pösingerová: Web stránka

     • O mne

     • Predseda predmetovej komisie

       

      Absolvovala som Vysokú školu dopravnú v Žiline, fakultu Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Mojim snom bolo odovzdávať vedomosti a skúsenosti z oblasti dopravy, čo sa mi splnilo v roku 1983 po prijatí na túto školu ako učiteľ odborných dopravných predmetov. Učím v študijnom odbore "D" - 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy a "TIS" - 3917 M technické a informatické služby so zameraním na zasielateľstvo. 

      Od školského roku 2009/2010 vykonávam funkciu predsedu predmetovej komisie Prevádzky a ekonomiky dopravy. Koordinujem obsahovú náplň študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, kde máme:

      - školský vzdelávací program Logistika  a prevádzka dopravy

      Logistike sa v súčasnej dobe zo strany podnikateľov venuje veľká pozornosť, pretože jej znalosť má značný dopad na spokojnosť zákazníkov, optimalizáciu nákladov a predaj svojich výrobkov alebo služieb. 

      Cieľom  ŠKVP je pripraviť absolventov s odbornými teoretickými vedomosťami a s praktickou prípravou tak, že sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri zabezpečení, riadení a kontrole v oblasti prevádzky dopravy, ekonomiky, logistiky, zásobovania a skladovania. Na základe znalostí z technicko - ekonomických predmetov sú  schopní riešiť problémové úlohy, hladať rôzne spôsoby a cesty riešenia, pohotovo sa rozhodovať. 

      Uplatnenie absolventov vo firmách zaoberajúcich sa logistikou, prepravnou, zasielateľskou, ekonomickou a colnou činnosťou, v pracovných pozíciách: logistik, referent dopravy, technicko-hospodársky pracovník, dispečer, účtovník, administratívny pracovník, colný deklarant.

      - školský vzdelávací program Podnikanie v doprave a službách

      Podnikanie je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.

      Cieľom ŠKVP je pripraviť absolventov s odbornými teoretickými vedomosťami a s praktickou prípravou tak, že sú pripravení pre samostatnú prácu v oblasti  dopravy, služieb súvisiacich s dopravou a zvládajú i činnosť spojenú  s účtovníctvom, marketingom a poradenstvom. 

      Uplatnenie absolventov ako podnikateia, v podnikoch zaoberajúcich sa prepravnou a ekonomickou činnosťou, v zasielateľských firmách, v organizáciách cestnej, železničnej a kombinovanej dopravy, prípadne v pracovných pozíciách  v uvedených firmách ako, napr.: samostatný podnikateľ, riadiaci pracovník, referent dopravy, technicko-hospodársky pracovník, pracovník vykonávajúci administratívne práce, kalkulant, účtovník.